جشنواره دانشجویی ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران- نشریه جشنواره (برگزیدگان)
نشریه چهارمین دوره جشنواره (1396)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه جشنواره دانشجویی ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://avicennastu.tums.ac.ir/find.php?item=1.87.57.fa
برگشت به اصل مطلب