جشنواره دانشجویی ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران- محورهای جشنواره
معرفی بخش دانشجوی جامع محور جامع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/7 | 
دانشجوی جامع از میان دانشجویان منتخب دانشگاه  بر اساس آیین نامه دانشجوی نمونه کشوری،انتخاب و معرفی می گردد.

این بخش نیاز به ثبت نام و خوداظهاری ندارد.
 
نشانی مطلب در وبگاه جشنواره دانشجویی ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://avicennastu.tums.ac.ir/find.php?item=1.54.42.fa
برگشت به اصل مطلب