• 20:51
  • |
  • جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • home
  • |
  • English
:: بایگانی بخش محورهای جشنواره: ::
:: محور قرآن و عترت - ۱۳۹۶/۶/۷ -
:: محور نمونه و جامع - ۱۳۹۶/۶/۷ -
:: محور خدمات سلامت و تعهد حرفه ای - ۱۳۹۶/۶/۱ -
:: محور ورزشی - ۱۳۹۶/۵/۳۱ -
:: محور هنری ادبی - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: محور اجتماعی - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: محور پژوهشی - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: محور آموزشی - ۱۳۹۶/۵/۲۵ -
:: فهرست محورها - ۱۳۹۴/۵/۱۳ -