معرفی دبیرخانه جشنواره معرفی دبیرخانه جشنواره

دبیرخانه جشنواره:

  1. حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه دبیرخانه جشنواره است.

  2. دبیرخانه جشنواره زیر نظر دبیر جشنواره کلیه امور اجرایی دبیرخانه را به انجام میرساند.

  3. دبیرخانه جشنواره موظف است کلیه اقدامات و هماهنگیهای لازم را برای اجرای مراسم، از جمله تهیه خبرنامه، جوایز، تندیس جشنواره، تقدیرنامه ها، هماهنگی با نهادها و سازمانهای ذیربط، دعوت میهمانان و مدعوین فراهم نماید.

 

  معاونت دانشجویی دانشگاه شامل حوزه های ذیل می باشد:

  1. خوابگاه ها

  2. مدیریت تربیت بدنی

  3. مدیریت فرهنگی و امور اجتماعی

  4. مدیریت امور دانشجویی

  5. کتابخانه های خوابگاه های دانشجویی

  6. واحد ایاب و ذهاب دانشجویی

  7. واحد فن آوری اطلاعات معاونت دانشجویی

  8. مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

  9. مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان

  10. شورای انضباطی دانشجویان

  11. واحد تحقیق و توسعه معاونت دانشجویی

  12. واحد روابط عمومی معاونت دانشجویی

  دبیر جشنواره :

  از میان اعضای هیات علمی دانشگاه و با حکم رئیس دانشگاه، به مدت یک سال منصوب میشود . تمدید حکم بلا مانع میباشد.

 

  وظایف دبیر جشنواره :

  1. مدیریت و هدایت فرآیندهای اجرایی جشنواره

  2. مدیریت برگزاری مراسم جشنواره

  3. پیشنهاد اعضای حقیقی هیات داوران به رئیس جشنواره

  4. تشکیل هیات داوران جشنواره

  5. پیشنهاد اعضای حقیقی کمیته های تخصصی به هیات داوران جشنواره

  6. تشکیل کمیته های تخصصی داوری

  7. ارجاع رزومه افراد یا مستندات واصله به جشنواره به هر یک از کمیته های تخصصی داوری

 

پوستر جشنواره

AWT IMAGE