محورهای جشنواره محورهای جشنواره

بخش های جشنواره:

  1. بخش آموزشی جشنواره

  2. بخش پژوهشی جشنواره

  3. بخش کیفیت خدمات سلامت

  4. بخش قرآن و عترت جشنواره

  5. بخش هنری جشنواره

  6. بخش ادبی جشنواره

  7. بخش اجتماعی جشنواره

  8. بخش ورزشی جشنواره

  9. بخش دانشجوی نمونه و جامع جشنواره

پوستر جشنواره

AWT IMAGE