اهداف اهداف جشنواره دانشجویی ابن سینا


  •   شناسایی و معرفی فعالیتهای برتر دانشجویی در حیطه های آموزشی ، پژوهشی ، کیفیت خدمات سلامت ، قرآن و عترت ، هنری ، ادبی ، اجتماعی ، ورزشی ، جامع دانشجوی نمونه
  •   شناسایی و قدردانی از دانشجویان ارائه دهنده خدمات سلامت با کیفیت مطلوب
  •   معرفی و قدردانی از دانشجویان حائز رتبه در مسابقات و جشنواره های معتبر
  •    شناسایی و معرفی فعالیتهای اجتماعی و نوع دوستانه دانشجویان
  •    ارائه الگوهای مناسب و موفق به دانشجویان
  •    شناسایی و قدردانی از دانشجویان موفق در چند حیطه
  •    جلب توجه دانشجویان به درستکاری، سخت کوشی و چند بعدی بودن
  •    معرفی دانشجویان برتر ، جلب توجه و حمایت اعضای هیات علمی به فعالیتهای متنوع آنان
  •    ایجاد روحیه رقابت سازنده بین دانشجویان، اساتید ایشان و دانشکده ها

پوستر جشنواره

AWT IMAGE