محورهای جشنواره محور نمونه و جامع

 
هر دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تهران که حداقل در سه محور از محورهای جشنواره شرکت کرده باشد می تواند در این بخش ثبت نام کند.
دانشجویانی که حداقل در سه محور از هفت محور جشنواره (آموزشی، پژوهشی، خدمات سلامت، قرآن و عترت، هنری ادبی، اجتماعی، ورزشی) بین نامزدهای نهایی باشند، ارزیابی خواهند شد.
وزن محور آموزش، دو برابر محورهای دیگر در نظر گرفته خواهد شد.
10 دانشجوی اول بر اساس جمع امتیازات انتخاب می شوند و مستندات امتیازات آنان در تک تک محورها مورد بررسی کمیته قرار می گیرد.  نامزدهای نهایی بر اساس نظر جمعی کمیته معرفی می گردد.

 

پوستر جشنواره