محورهای جشنواره محور جامع

دانشجوی جامع از میان دانشجویان منتخب دانشگاه  بر اساس آیین نامه دانشجوی نمونه کشوری،انتخاب و معرفی می گردد.

این بخش نیاز به ثبت نام و خوداظهاری ندارد.
 

پوستر جشنواره