محورهای جشنواره محور آموزشی


این محور متشکل از  دو زیرمحور به شرح زیر است:

1. جایزه سرآمدی در عملکرد تحصیلی


این جایزه به دانشجویی تعلق می‌گیرد که بر اساس شواهد و مستندات ارایه شده توسط خود وی یا معرفش، دارای عملکرد برجسته تحصیلی تشخیص داده شود. اگرچه معیارها و مصادیق مختلفی برای مفهوم سرآمدی در عملکرد تحصیلی می‌توان در نظر گرفت، اما مهم‌ترین مصادیق مورد نظر هیأت داوران در این دوره از جشنواره دانشجویی ابن‌سینا عبارتند از:
 1. شاخص حسن شهرت در اخلاق پزشکی و رفتار حرفه‌ای
شرط ورود به رقابت بوده و با موارد زیر مشخص می‌شود:
 • عدم مشروطی و مردودی در دوره تحصیل
 • نداشتن پرونده در کمیته‌های انضباطی
 • نداشتن سوء رفتار در دوره تحصیل
 1. شاخص‌ سرآمدی در عملکرد تحصیلی:
الف). معیارهای اصلی شامل:
 • کسب رتبه‌های برتر در زمان ورود به مقاطع تحصیلی
 • کسب معدل بالا در طول دوره تحصیل
 • رشد معنادار و ماندگار معدل در دوره تحصیلی
 • کسب رتبه­ های برتر در آزمون­های دانشگاهی و کشوری
ب). معیارهای فرعی شامل:
 • تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی
 • کسب رتبه در کلیه حیطه ­های المپیاد دانشجویی (انفرادی/ گروهی)

 
موارد قابل توجه:
 1. باید توجه داشت که کسب هر کدام از این موارد الزاماً به معنای برنده شدن در این جایزه نبوده و ترکیبی از این موارد که نشاندهنده برتری نامزد کسب این جایزه در عملکرد تحصیلی باشند مورد توجه هیات داوران قرار می گیرد.
 2. مصادیق حسن شهرت در اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای به عنوان شرط ورود به رقابت بوده و مبنای مقایسه نمی‌باشند. ملاک تعیین حسن شهرت، تایید دانشکده مربوط می‌باشد.
 3. در فرایند داوری، بررسی مستندات بر اساس معیارهای اصلی صورت گرفته و تنها در صورتی که بر این اساس امکان تصمیم گیری وجود نداشته باشد، کمیته تخصصی و هیأت داوران معیارهای فرعی را مد نظر قرار خواهند داد.
 4. در ارائه هر یک از مستندات ذکر دقیق رتبه و معدل الزامی است.
 5. تصمیم گیری کمیته تخصصی و هیأت داوران صرفاً بر اساس شاخص‌های اعلام شده صورت می‌گیرد و عوامل دیگر، در فرآیند داوری مورد توجه قرار نخواهند گرفت.
 6. علاقه مندان برای دریافت این جایزه لازم است در قالب فرم ثبت نام،  اطلاعات کامل در مورد شاخص های ارایه شده را برای دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

 
2. جایزه دانشجوی تلاشگر برگزیده در عرصه توسعه آموزش علوم پزشکی
این جایزه به دانشجویی تعلق می‌گیرد که بر اساس شواهد و مستندات ارایه شده توسط خود وی یا معرفش، دارای عملکرد برجسته در عرصه توسعه آموزش علوم پزشکی تشخیص داده شود. اگرچه معیارها و مصادیق مختلفی برای تلاشگر بودن در عرصه توسعه آموزش علوم پزشکی می‌توان در نظر گرفت، اما مهم‌ترین مصادیق مورد نظر هیأت داوران در این دوره از جشنواره دانشجویی ابن سینا عبارتند از:
 1. شاخص حسن شهرت در اخلاق پزشکی و رفتار حرفه‌ای
شرط ورود به رقابت بوده و با موارد زیر مشخص می‌شود:
 1. عدم مشروطی و مردودی در دوره تحصیل
 2. نداشتن پرونده در کمیته‌های انضباطی
 3. نداشتن سوء رفتار در دوره تحصیل

شاخص تلاش در عرصه توسعه آموزش علوم پزشکی
الف). معیارهای اصلی شامل:
 • همکاری با واحد فراگیران مرکز مطالعات دانشگاه با تایید مدیر مرکز مطالعات
 • همکاری با دفاتر توسعه دانشکده‌ها / بیمارستان‌ها با تأیید مدیر دفتر توسعه دانشکده/ بیمارستان مربوطه
 • فعالیت در کمیته‌های دانشجویی توسعه آموزش در مرکز مطالعات/ دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها با تاییدیه مدیر مرکز مطالعات/ دفتر توسعه
 • ساعات آموزش به دانشجویان سال پایین با تایید استاد راهنما و معاون آموزشی دانشکده/ بیمارستان
 • ساعات فعالیت به عنوان "آموزش یار" با تأیید معاون آموزشی دانشکده/ بیمارستان
 • چاپ مقاله در حوزه آموزش پزشکی
 • ارائه طرح­های توسعه­ای و یا پژوهشی مصوب در حوزه آموزش پزشکی با تاییدیه مرکز تصویب کننده طرح
 • شرکت در کنگره­ها/ همایش­ها/ سمینارهای مرتبط با آموزش پزشکی با ارائه سخنرانی یا پوستر
ب). معیارهای فرعی شامل:
 • منتور آموزشی با تایید دفتر منتورینگ
 • کسب رتبه در المپیاد دانشجویی حیطه آموزش پزشکی (انفرادی-گروهی)
 • عضویت در انجمن‌های آموزشی
 • عضویت در کمیته‌های دانشجویی توسعه آموزش
موارد قابل توجه:
 1. باید توجه داشت که کسب هر کدام از این موارد الزاماً به معنای برنده شدن در این جایزه نبوده و ترکیبی از این موارد که نشاندهنده برتری نامزد کسب این جایزه در عملکرد تحصیلی باشند مورد توجه هیات داوران قرار می گیرد.
 2. مصادیق حسن شهرت در اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای به عنوان شرط ورود به رقابت بوده و مبنای مقایسه نمی‌باشند. ملاک تعیین حسن شهرت، تایید دانشکده مربوط می‌باشد.
 3. در فرایند داوری، بررسی مستندات بر اساس معیارهای اصلی صورت گرفته و تنها در صورتی که بر این اساس امکان تصمیم گیری وجود نداشته باشد، کمیته تخصصی و هیأت داوران معیارهای فرعی را مد نظر قرار خواهند داد.
 4. مقالات، طرح های پژوهشی و مستندات شرکت در کنگره‌ها، همایش‌ها و سمینار‌ها، تنها به شرطی که مرتبط با حوزه آموزش علوم پزشکی باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 5. تصمیم گیری کمیته تخصصی و هیأت داوران صرفاً بر اساس شاخص‌های اعلام شده صورت می‌گیرد و عوامل دیگر، در فرآیند داوری مورد توجه قرار نخواهند گرفت.
 6. علاقه مندان برای دریافت این جایزه لازم است در قالب فرم ثبت نام،  اطلاعات کامل در مورد شاخص های ارایه شده را برای دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

پوستر جشنواره