اطلاعات و راهنمای ثبت نام اطلاعات و راهنمای ثبت نام

برای شرکت در جشنواره فرم ثبت نام عمومی را پر نمایید.
دانشجویان غیر ایرانی از فرم انگلیسی ثبت نام عمومی استفاده نمایند. 
 پس از آن می توانید با استفاده از نام کاربری خود (کد ملی) و کلمه عبوری که در هنگام ثبت نام ارائه داده بودید وارد سایت شوید.
 پس ار ورود به سایت می توانید با پر کردن فرم اختصاصی محورها در بخش های مختلف جشنواره شرکت نمایید.
در محور خدمات سلامت و تعهد حرفه ای، معرفی دانشجو توسط واحدهای درمانی، همتایان، همکاران، اساتید، مدیران و دیگر موارد نیازمند ثبت نام عمومی نیست و این افراد می توانند بدون ثبت نام، فرم پرسشنامه بخش را دریافت و پس از تکمیل ارسال و با استفاده از کد رهگیری اختصاص داده شده ویرایش نمایند.

پوستر جشنواره