اطلاعات و راهنمای ثبت نام اطلاعات و راهنمای ثبت نام

برای شرکت در جشنواره فرم ثبت نام عمومی را پر نمایید.
دانشجویان غیر ایرانی از فرم انگلیسی ثبت نام عمومی استفاده نمایند. 
 پس از آن می توانید با استفاده از نام کاربری خود (کد ملی) و کلمه عبوری که در هنگام ثبت نام ارائه داده بودید وارد سایت شوید.
 پس ار ورود به سایت می توانید با پر کردن فرم اختصاصی محورها در بخش های مختلف جشنواره شرکت نمایید.

در بخشهای تعهد حرفه ای و دانشجوی جامع نیازی به ثبت نام و خود اظهاری وجود ندارد.

پوستر جشنواره