هیات داوران هیات داوران

هیات داوران :

 از دو گروه اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل میشود .

  اعضای حقوقی هیات داوران عبارتند از :

 •  رئیس جشنواره
 •  دبیر جشنواره
 • معاون دانشجویی دانشگاه یا نماینده ایشان
 •  معاون آموزشی دانشگاه یا نماینده ایشان
 •  معاون پژوهشی دانشگاه یا نماینده ایشان
 •  معاون فرهنگی دانشگاه یا نماینده ایشان
 •  رئیس دفتر نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه یا نماینده ایشان
 •  مدیر هنری اجتماعی معاونت دانشجویی دانشگاه
 •  مدیر روابط عمومی دانشگاه
 •  مدیر مرکز توسعه آموزش دانشگاه
 •  رئیس دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه
 •  رئیس مرکز پژوهشهای دانشجویی دانشگاه

  اعضای حقیقی هیات داوران 9 نفر با ترکیب ذیل می باشند که عضویت ایشان در هر سال به تایید شورای عالی جشنواره می رسد :

 1.   چهار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد دبیر جشنواره و تایید شورای عالی جشنواره
 2.   پنج نفر از دانشجویان دانشگاه به پیشنهاد دبیر جشنواره و تایید شورای عالی جشنواره . مناسب است این افراد از دانشکده های گوناگون و مقاطع مختلف باشند .

  کمیته های تخصصی داوری:

  1- رئیس کمیته آموزشی: جناب آقای دکتر جلیلی معاون محترم آموزشی

  2- رئیس کمیته پژوهشی: جناب آقای دکتر یونسیان معاون محترم پژوهشی

  3- رئیس کمیته خدمات سلامت: جناب آقای دکتر پارساپور مدیرمحترم دفتر رئیس دانشگاه

  4- رئیس کمیته قرآن و عترت: جناب آقای دکتر پرویز دانشیار محترم دانشگاه

  5- رئیس کمیته هنری‌: جناب آقای دکتر نوروزی مدیر محترم امور هنری و فوق برنامه

  6- رئیس کمیته اجتماعی: جناب آقای دکتر نوروزی مدیر محترم امور هنری و فوق برنامه

  7- رئیس کمیته ورزشی‌: جناب آقای دکتر خادم مدیر محترم تربیت بدنی

  8- رئیس کمیته جامع‌: سرکار خانم دکتر پاسالار سرپرست محترم مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

پوستر جشنواره