کمیته اجرایی کمیته های اجرایی

 دبیرخانه اجرایی جشنواره متشکل از 5 کمیته است که عبارتند از:

  1. دبیرخانه دائمی جشنواره به مسئولیت جناب آقای محمد بلیغ

  2. کمیته تبلیغات، انتشارات و برگزاری به مسئولیت جناب آقای علی محمدی فیض آباد

  3. کمیته تدارکات و پشتیبانی به مسئولیت جناب آقای محمدرضا رستم بخش

  4. کمیته هماهنگی های علمی وداوری به مسئولیت سرکار خانم آزاده صبح خیز

  5. کمیته فناوری اطلاعات به مسئولیت جناب آقای حامد صمدپور

  این کمیته ها تحت نظر دبیر اجرایی جشنواره فعالیت می نمایند.

پوستر جشنواره