معرفی دبیرخانه جشنواره معرفی دبیرخانه جشنواره

دبیرخانه جشنواره:

  1. حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه دبیرخانه جشنواره است.

  2. دبیرخانه جشنواره زیر نظر دبیر جشنواره کلیه امور اجرایی دبیرخانه را به انجام میرساند.

  3. دبیرخانه جشنواره موظف است کلیه اقدامات و هماهنگیهای لازم را برای اجرای مراسم، از جمله تهیه خبرنامه، جوایز، تندیس جشنواره، تقدیرنامه ها، هماهنگی با نهادها و سازمانهای ذیربط، دعوت میهمانان و مدعوین فراهم نماید.
 

    دبیر جشنواره :

  از میان اعضای هیات علمی دانشگاه و با حکم رئیس دانشگاه، به مدت یک سال منصوب میشود . تمدید حکم بلا مانع میباشد.
این مسئولیت در ششمین جشنواره دانشجویی ابن سینا به عهده جناب آقای دکتر محمدحسین پورغریب (معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه) است.


   بخش علمی - اجرایی دبیرخانه جشنواره متشکل از 6 بخش است که عبارتند از:

 

  1. دبیرخانه دائمی جشنواره به مسئولیت جناب آقای محمدی فیض آباد

  2. بخش تبلیغات به مسئولیت جناب آقای سلطان پور
3.  بخش انتشارات   به مسئولیت سرکار خانم برجسته

  3. بخش هماهنگی های داوری به مسئولیت سرکار خانم فرید

  4.  بخش هماهنگی های علمی  به مسئولیت سرکار خانم صبح خیز

  5. بخش فناوری اطلاعات به مسئولیت جناب آقای حامد صمدپور
   6. بخش پشتیبانی به مسئولیت جناب آقای دکتر صادقی

  
این کمیته ها تحت نظر دبیر اجرایی و علمی جشنواره (
سرکار خانم دکتر خوشنوای فومنی)  فعالیت می نمایند.
 

پوستر جشنواره