اهداف اهداف جشنواره دانشجویی ابن سینا

 •   شناسایی و معرفی فعالیتهای برتر دانشجویی در حیطه های:
 •  
  • آموزشی
  • پژوهشی
  •  تعهد حرفه ای
  • قرآن و عترت و نماز
  • هنری - ادبی
  • اجتماعی
  • ورزشی
  • دانشجوی نمونه   
 •  
 •   معرفی و قدردانی از دانشجویان حائز رتبه در مسابقات و جشنواره های معتبر
 •  
 •    شناسایی و معرفی فعالیتهای اجتماعی و نوع دوستانه دانشجویان
 •  
 •    ارائه الگوهای مناسب و موفق به دانشجویان
 •  
 •    شناسایی و قدردانی از دانشجویان موفق در چند حیطه
 •  
 •    جلب توجه دانشجویان به درستکاری، سخت کوشی و چند بعدی بودن
 •  
 •    معرفی دانشجویان برتر ، جلب توجه و حمایت اعضای هیات علمی به فعالیتهای متنوع آنان
 •  
 •    ایجاد روحیه رقابت سازنده بین دانشجویان، اساتید ایشان و دانشکده ها
 •  

پوستر جشنواره